partyumarty imprezowy sklep internetowy logo

Regulamin sklepu internetowego www.partyumarty.pl

1. Informacje ogólne

 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.partyumarty.pl prowadzonego przez firmę Marta Projekt z siedzibą w Chodzieży (64-800 Chodzież), ul. Zwycięstwa 8

 1.2. Aby korzystać ze sklepu internetowego www.partyumarty.pl należy posiadać:
   a) urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej przeglądarki internetowej.
   b) czynne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1.3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza jednocześnie akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 1.4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów oferowanych do sprzedaży na stronie www.partyumarty.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 1.5. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego partyumarty.pl jest zobowiązany w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści o charakterze bezprawnym);
  b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania i urządzeń;
  c) niepodejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
  e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowień Regulaminu.

2. Cena i przedmiot transakcji

 2.1. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie http://www.partyumarty.pl w chwili składania zamówienia, zwane dalej „Produktami”. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Podane ceny Produktów są wiążące na chwilę składania zamówienia przez Klienta.

 2.2. Cena Produktu niedostępnego w chwili zamówienia, może ulec zmianie, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed realizacją zamówienia. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny. W braku złożenia oświadczenia o rezygnacji z zawarcia umowy przez Klienta w ww. terminie uznaje się, że Klient nie wyraża zgody na zmianę ceny i rezygnuje ze złożonego zamówienia.

 2.3. Zestawienia Produktów i ceny podane na stronie Sklepu Internetowego nie są ofertą w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.

 2.4. Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe i bez jakichkolwiek wad.

 2.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych Produktów, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Zmiany w ofercie obowiązują Klientów składających zamówienia po opublikowaniu zmian na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 2.6. Do każdego zakupu sprzedawca dołącza paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT

3. Składanie i realizacja zamówienia

 3.1. Wystawienie produktów w Sklepie Internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia przez Klienta w sposób określony w niniejszym Regulaminie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 3.2. Warunkiem złożenia zamówienia i dokonania zakupu jest rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Rejestracja jest bezpłatna i ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta.

 3.3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane, za co Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności. Dane podawane przez Klienta nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym.

 3.4. Zamówienie, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej http://www.partyumarty.pl można złożyć po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym z uwzględnieniem zawarcia wszelkich danych wymienionych poniżej:
  a) Osoba fizyczna: imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail.
  b) Przedsiębiorca: nazwa firmy, NIP, Regon, Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail – na który będzie wysyłana cała korespondencja,

 3.5. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin roboczych na adres – mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny adres e-mail), zamówienie jest anulowane. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w formie e-mailowej.

 3.6. Po wybraniu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka, na bieżąco może również kontrolować wartość zakupów.

 3.7. Zamówienia, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej http://www.partyumarty.pl, można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 3.8. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane poczynając od następnego dnia roboczego.

 3.9. Oferta Sklepu Internetowego dotyczy zamówień realizowanych na terytorium Polski.

 3.10. Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do momentu wysyłki przedmiotu zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

 3.11. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego. Termin realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy Produktów jest zależny od dostępności Produktów oraz dostawcy zewnętrznego. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o spodziewanym terminie realizacji zamówienia co do tych Produktów. Po otrzymaniu ww. informacji Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji o podtrzymaniu lub rezygnacji z zamówienia tych Produktów. Po upływie tego terminu brak decyzji ze strony Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia tych Produktów i zamówienie jest realizowane przez Sprzedawcę z pominięciem niedostępnych Produktów.

 3.12. Warunkiem realizacji zamówienia jest także wcześniejsze uiszczenie zapłaty za zamówiony Produkt, chyba że jako sposób płatności wybrano: PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ - przy osobistym odbiorze Produktu na zasadach z pkt 6.1. lub PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM – przy odbiorze Produktu od firmy kurierskiej. Dane do przelewu zostaną podane w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia oraz są dostępne na stronie http://www.partyumarty.pl.

 3.13. Płatność za zamówienie wykonywana przelewem musi być zlecona bez kosztów odbiorcy. Dotyczy to przelewów zagranicznych, gdzie występują instytucje pośredniczące mogące pobrać prowizję od takiego przelewu. W razie przeniesienia tego kosztu na odbiorcę płatności kwota jaka dotrze do naszego banku może nie odpowiadać wymaganej odpłatności. W takim przypadku wymagane będzie uzupełnienie wpłaty o czym sklep będzie informował mailowo.

 3.14. Koszty dostawy i odbioru zamówionych Produktów ponosi Klient. Koszt dostawy danego Produktu jest wskazany w opisie danego Produktu na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.partyumarty.pl .

4. Sposoby realizacji płatności

 Klient przy składaniu zamówienia może dokonać wyboru jednego z niżej wskazanych sposobów zapłaty:
   - PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ - przy osobistym odbiorze Produktu na zasadach z pkt 6.1.
   - PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM – przy odbiorze Produktu od firmy kurierskiej.
   - PŁATNOŚĆ KARTĄ LUB PRZELEWEM ON-LINE.

5. Odbiór przesyłki

 5.1. Zamówiony Produkt można odebrać osobiście w oddziale firmy pod adresem 64-800 Chodzież ul. Reymonta 18. W mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany o terminie i miejscu odbioru zakupionego Produktu. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

 5.2. Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 5.3. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest przez Sprzedawcę w dni robocze.

 5.4. Klient potwierdza odbiór Produktu pisemnym pokwitowaniem, w razie zauważenia w chwili odbioru uszkodzenia przesyłki lub niezgodności Produktu z umową Klient wskazuje na pokwitowaniu swoje zastrzeżenia. Prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą odbioru Produktu.

 5.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą tego rodzaju zlecenia ponosi Klient.

 5.6. W razie wątpliwości dotyczących Produktów oferowanych w Sklepie internetowym należy skontaktować się ze Sprzedawcą (Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego nr tel: , adres e-mail: sklep@partyumarty.pl).

6. Zwroty

 6.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827), Klient - Konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu.

 6.2. Sprzedawca odmówi przyjęcia przesyłki z zawartością niekompletną i niezgodną z przedmiotem sprzedaży określonym w zamówieniu.

 6.3. W przypadku określonym w ust. 7.2. niniejszego Regulaminu koszt zwrotu (tj. ponownego przesłania) produktów do Klienta ponosi Klient - Konsument. Koszt zwrotu Produktu obciążający klienta wynosi 9 zł.

 6.4. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu (tj. cena Produktu) oraz koszty dostarczenia Produktu do Klienta - Konsumenta, zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient - Konsument, chyba że Klient - Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

 6.5. Jeśli Klient-Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi – Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6.6 Klient - Konsument ponosi koszt zwrotu Produktu (tj. koszt odesłania Produktu) do Sprzedawcy w razie odstąpienia od umowy.

 6.7. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Procedury reklamacyjne

 7.1. Klient – Konsument po uzgodnieniu ze Sprzedawcą wysyła wadliwy Produkt na adres magazynu Sprzedawcy: PARTYuMARTY, 64-800 Chodzież, ul. Asnyka 8A. Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany Produkt.

 7.2. Realizacja zobowiązań spoczywających na Sprzedawcy, a wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) odbywa się wyłącznie poprzez Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego nr tel: , adres e-mail: sklep@partyumarty.pl. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (firma kurierska, Poczta Polska).

 7.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail „ Potwierdzenie zamówienia” zawierające potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Jeśli jakikolwiek element potwierdzenia zamówienia jest niezgodny z faktycznie złożonym zamówieniem Klient powinien niezwłocznie przesłać stosowną reklamację na adres e-mail sklep@partyumarty.pl celem zmodyfikowania zamówienia. Modyfikacja złożonego zamówienia jest dopuszczalna do momentu wysyłki przedmiotu zmówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

8. Opisy towarów

 8.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 8.2 Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia Produktów znajdujące się w Sklepie Internetowym są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentowania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 8.3 Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w calach prezentacji produktów i są własnością producentów.

9. Postanowienia końcowe

 9.1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 9.2. W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu wykonania zawartej umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.

 9.3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują Klientów składających zamówienia po jego opublikowaniu na stronie Sklepu internetowego, którzy przy składaniu zamówienia wyrazili zgodę na jego brzmienie.

 9.4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.